VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI JD MONEY S.R.O.

ve znění účinném od 01.06.2017

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE POJMŮ
  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podrobněji podmínky, za kterých Poskytovatel úvěru umožňuje Úvěrovaným klientům používat Portál, prostřednictvím kterého poskytuje úvěry, a to včetně úvěrů spotřebitelských.

  1.2. Smluvní vztahy mezi Poskytovatel úvěru a Úvěrovaným klientem se řídí primárně ustanoveními příslušné Smlouvy o úvěru a dále pak ustanoveními těchto Obchodních podmínek. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy o úvěru a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy o úvěru. V otázkách neupravených výslovně Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky.

  1.3. Veškeré pojmy používané ve Smlouvě o úvěru nebo těchto Obchodních podmínkách mají význam, jaký je jim dán příslušnou definicí nebo význam, který je uveden dále v těchto Obchodních podmínkách. Pojmy použité v jednotném čísle se přiměřeně použijí i pro množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu konkrétního případu jinak.
  1.4. Pro účely Smlouvy o úvěru a těchto Obchodních podmínek mají následující pojmy tento význam:

  „Adresou elektronické pošty Klienta“ se rozumí adresa elektronické pošty Úvěrovaného klienta použitá Úvěrovaným klientem při registraci Uživatelském účtu.

  „Adresou Klienta“ se rozumí adresa bydliště (adresa trvalého pobytu) Úvěrovaného klienta uvedená při registraci Uživatelského účtu, pokud se jedná o faktické místo bydliště Úvěrovaného klienta. Má-li Úvěrovaný klient adresu faktického místa bydliště odlišnou od adresy trvalého pobytu, je povinen uvést jak adresu faktického místa bydliště, tak i adresu trvalého pobytu.

  „AML“ se rozumí právními předpisy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  „Bankovním účtem Klienta“ se rozumí bankovní účet Úvěrovaného klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený při registraci Uživatelského účtu.

  „Bankovním účtem Poskytovatele“ se rozumí bankovní účet Poskytovatele úvěru, na který Úvěrovaný klient mimo jiné splácí Poskytovateli úvěru úvěr a ze kterého je Poskytovatelem úvěru Úvěrovanému klientovi poskytován úvěr.

  „Formulářem“ se rozumí standardní informace o spotřebitelském úvěru podle ZoSÚ.

  „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky.

  „Portálem“ se rozumí internetový portál www.jedoumoney.cz, prostřednictvím kterého Poskytovatel úvěru nabízí a poskytuje své služby, zejména úvěry.

  „Poskytovatelem úvěru“ nebo „Poskytovatelem“ se rozumí společnost JD Money s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno, IČO: 29191629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 64414.

  „Smlouvou o úvěru“ se rozumí smlouva o úvěru uzavřená mezi Poskytovatelem úvěru a Úvěrovaným klientem na základě Žádosti Klienta, uzavřená postupem podle těchto Obchodních podmínek.

  „Telefonním číslem Klienta“ se rozumí číslo mobilního telefonu Úvěrovaného klienta uvedené při registraci Uživatelského účtu.

  „Telefonním číslem Poskytovatele“ se rozumí číslo telefonu Poskytovatele úvěru uvedené na Portálu; Poskytovatel úvěru je oprávněn číslo telefonu měnit.

  „Úvěrovaným klientem“ nebo „Klientem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba poptávající spotřebitelský úvěr.

  „Uživatelským jménem a Heslem“ se rozumí jedinečné přístupové údaje Úvěrovaného klienta vyžadované k (i) úplnému zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Úvěrovaného klienta k Uživatelskému účtu.

  „Uživatelským účtem“ se rozumí prostředí na Portálu přístupné Klientovi po zadání Uživatelského jména a hesla, jehož prostřednictvím může Úvěrovaný klient mimo jiné podat Žádost a uzavřít Smlouvu o úvěru.

  „Variabilním symbolem“ se rozumí číslo Smlouvy o úvěru.

  „Údajem“ se rozumí informace a údaje včetně osobních údajů týkajících se osoby Úvěrovaného klienta.

  „ZoSÚ“ se rozumí zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

  „ZoOOÚ“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  „Žádostí“ se rozumí žádost Úvěrovaného klienta podaná prostřednictvím Portálu nebo jiným vhodným způsobem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace Úvěrovaného klienta prostřednictvím Portálu je Úvěrovaný klient oprávněn přistupovat do svého Uživatelského účtu.

  2.2. Uživatelský účet je vytvořen a Úvěrovanému klientovi plně zpřístupněn na základě registrace prostřednictvím Portálu, přičemž se vyžadují zejména následující údaje:
     2.2.1. Zadání Uživatelského jména a Hesla;

     2.2.2. Zadání Telefonního čísla Klienta a dalších, v rámci registrace požadovaných, údajů;

     2.2.3. Odsouhlasení těchto Obchodních podmínek;

     2.2.4. Provedení identifikace pro účely AML, kterou se rozumí zaslání scanů či kopií dvou oficiálních osobních dokladů (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) Poskytovateli Úvěru a dále provedení identifikační platby ve výši 0,01 Kč z Bankovní účtu Klienta na Bankovní účel Poskytovatele, a to za účelem splnění podmínky vyžadované AML, že první platba v rámci smluvního vztahu je při identifikaci na dálku provedené z účtu Úvěrovaného klienta vedeného v bance se sídlem v rámci Evropského hospodářského prostoru,.


  2.3. Přístup Úvěrovaného klienta k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Úvěrovaný klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně těchto informací. Poskytovatel úvěru nenese jakoukoliv odpovědnost za porušení této povinnosti Úvěrovaným klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

  2.4. Úvěrovaný klient je povinen uvádět veškeré údaje na Portálu a v rámci Uživatelského účtu správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů je vůči Poskytovateli úvěrů účinná až jejich změnou v Uživatelském účtu, přičemž poskytnuté údaje jsou považovány za správné, úplné a pravdivé, což Úvěrovaný klient bere na vědomí.

  2.5. Poskytovatel úvěru může Úvěrovanému klientovi zrušit Uživatelský účet nebo dočasně omezit přístup k Uživatelskému účtu. Úvěrovaný klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení používaného za účelem jeho provozu.

  2.6. Na vytvoření Uživatelského účtu nemá Úvěrovaný klient právní nárok, a to ani za předpokladu, že splní veškeré podmínky pro jeho vytvoření a zpřístupnění.¨


3. SMLOUVA O ÚVĚRU
  3.1. Na základě Smlouvy o úvěru poskytuje Poskytovatel úvěru Úvěrovanému klientovi formou úvěru peněžní prostředky ve výši a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě o úvěru a Úvěrovaný klient se zavazuje Poskytovateli úvěru úvěr řádně a včas splatit a zaplatit veškeré úroky a případné další náklady. Na uzavření Smlouvy o úvěru nemá Úvěrovaný klient právní nárok.

  3.2. Smlouva o úvěru je uzavírána zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. bez potřeby fyzické přítomnosti Poskytovatele úvěrů a Úvěrovaného klienta, s čímž Úvěrovaný klient vyslovuje souhlas. Mezi Poskytovatelem úvěru a Úvěrovaným klientem dochází na dálku k předložení návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru, k jeho přijetí, jakož i k podpisu Smlouvy o úvěru. Prostřednictvím Uživatelského účtu jsou plněny též další povinnosti, zejména získávány informace pro účely posouzení úvěruschopnosti Úvěrovaného klienta a poskytován Formulář, obojí zejména v případě, je-li Úvěrovaný klient spotřebitelem.

  3.3. Úvěrovaný klient je oprávněn podat Žádost jen tehdy, že má (i) pravidelné příjmy, které je schopen doložit a (ii) nemá dluhy po splatnosti, (iii) není proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo rozhodnuto o úpadku Úvěrovaného klienta, (iv) není proti němu nařízena exekuce nebo jiný výkon rozhodnutí, (v) není politicky exponovanou osobu podle AML a (vi) Úvěrovaný klient si není vědom toho, že by situace podle bodů 3.3(iii) až (v) měla nastat. Podá-li Úvěrovaný klient Žádost, tak tímto výslovně potvrzuje splnění výše uvedených podmínek.

  3.4. Poskytovatel úvěru je povinen před uzavřením Smlouvy o úvěru a v dalších právními předpisy stanovených předpisech posoudit úvěruschopnost Úvěrovaného klienta. Úvěrovaný klient je za tímto účelem povinen poskytnou Poskytovateli úvěru úplné, pravdivé a správné informace o svých příjmech a výdajích, jakož i o všech dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení jeho způsobilosti splácet úvěr. Poskytovatel úvěru je dále oprávněn nahlédnout do veřejných rejstříků, evidencí, jakož i případně do databází obsahujících relevantní informace k posouzení úvěruschopnosti.

  3.5. Smlouva o úvěru je uzavřena tak, že Úvěrovaný klient podepíše Smlouvu o úvěru v sídle Poskytovatele úvěru nebo podepíše návrh Smlouvy o úvěru v Uživatelském profilu elektronickým podpisem. Jako elektronický podpis slouží jednorázově vygenerovaný číselný či znakový kód, který je za tímto účelem před podpisem Smlouvy o úvěru zaslán Poskytovatelem úvěru na Telefonní číslo Klienta.

  3.6. Poskytovatel úvěru poskytne peněžní prostředky Úvěrovanému klientovi hotovostně v sídle Poskytovatele úvěru nebo bezhotovostně převodem na Bankovní účet Klienta, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o úvěru. Poskytnutím prostředků se rozumí připsání peněžních prostředků na Bankovní účet Klienta.

  3.7. Poskytnuté peněžní prostředky je Úvěrovaný klient povinen poskytovateli úvěru bezhotovostně nebo hotovostně v sídle Poskytovatele úvěru vrátit v době splatnosti sjednané ve Smlouvě o úvěru a ve splátkách tam stanovených. Veškeré platby ve prospěch Poskytovatele úvěru jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Poskytovatele úvěru s uvedeným Variabilním symbolem. Úvěrovaný klient bere na vědomí, že je povinen při platbě uvádět přidělený Variabilní symbol, neboť v opačném případě nebude možné platbu identifikovat a splátka úvěru může být považována za neuhrazenou.

  3.8. Úvěrovaný klient je povinen předem písemně informovat Poskytovatele úvěru o svém záměru splatit úvěr zcela nebo zčásti předčasně mimořádnou splátkou. Neoznámí-li Klient Věřiteli svůj úmysl splatit úvěr nebo jeho část předem, bude splátka započtena na běžné měsíční splátky úvěru a další dlužné částky ze Smlouvy o úvěru, a to vždy k datu jejich splatnosti.

  3.9. V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá smluvní strana oprávněna se domáhat svých nároků, a to i soudní cestou.


4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ
  4.1. Úvěrovaný klient souhlasí a bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává údaje, které mu poskytl nebo za trvání smluvního vztahu poskytne, a to pro účely realizace smluvního vztahu spočívajícího v poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání Poskytovatele úvěru, zejména pak k plnění povinností dle těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy o úvěru, a pro plnění další úkolů a povinnosti, jako je prevence podvodného jednání a analýza rizik a posouzení úvěruschopnosti, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, analýza produktu a vývoj nových produktů, výzkumu trhu a reklamy.

  4.2. Pro účely plnění těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy o úvěru jsou zpracovávány následující identifikační údaje Úvěrovaného klienta: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, číslo občanského průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu a rodné číslo. V případě, že Úvěrovaný klient s poskytnutím těchto svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze uzavřít Smlouvu o úvěru. Uvedené údaje je Poskytovatel úvěru oprávněn zpracovávat též za účelem archivace, ochrany svých práv v případě sporu s úvěrovaným klientem nebo prokázaní plnění veřejnoprávních povinností.

  4.3. Úvěrovaný klient souhlasí, že pro účel hodnocení jeho úvěruschopnosti jsou zpracovávány jeho následující údaje: informace o tom, zda a z jakého důvodu mezi Úvěrovaným klientem a Poskytovatelem úvěru došlo k uzavření, případně k neuzavření Smlouvy o úvěru.

  4.4. Úvěrovaný klient rovněž bere na vědomí, že je Poskytovatel úvěru povinen a oprávněn zpracovávat údaje, které jsou nutné k posouzení Žádosti a údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Úvěrovaného klienta a které takový Klient sdělil či sdělí Poskytovateli úvěru (případně prostřednictvím třetích osob), nebo které Poskytovatel úvěru získal či získá v souvislosti se Žádostí, uzavřením, plněním, případně neplněním těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy o úvěru, nebo v souvislosti se zajištěním splnění dluhů a povinností podle těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy o úvěru, zejména: údaje o platu/mzdě či jiném příjmu, údaje o zaměstnavateli, údaje o majetkových poměrech, údaje o zůstatcích a pohybech na bankovních účtech za poslední období, údaje vypovídající o finančních závazcích a o jejich plnění, osobní údaje vypovídající o tom, zda došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s Poskytovatelem úvěrů a o dalším plnění dluhů a povinností ve vztahu k takto postoupené pohledávce.

  4.5. Úvěrovaný klient bere na vědomí, že Poskytovatel je na základě zákona – ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Úvěrovaného klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho produktů či služeb obdobných těm, které již Úvěrovanému klientovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 ZoOOÚ je dále oprávněn zpracovávat údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Úvěrovaného klienta.

  4.6. Klient souhlasí se zpracováním Údajů, které Věřitel v průběhu smluvního vztahu získá, nad výše uvedený rámec zpracování za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a případné neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy o úvěru. Souhlas se uděluje na dobu 10 let ode dne vyslovení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami, anebo na dobu trvání smluvního vztahu a 10 let po jeho skončení, lze jej však kdykoliv odvolat.

  4.7. Úvěrovaný klient souhlasí s pořizováním záznamů jeho telefonních hovorů s Poskytovatelem úvěru pro účely kontroly a zvyšování kvality služeb Poskytovatele úvěru a jeho dodavatelů. Úvěrovaný klient bere na vědomí, že může na počátku každého hovoru svůj souhlas podle tohoto bodu ve vztahu k danému hovoru odmítnout, bere však na vědomí, že takové odmítnutí není na újmu právu Poskytovatele úvěrů hovor zaznamenat pro účel ochrany svých práv a právem chráněných zájmů a svých dodavatelů, např. dokumentace v rámci hovoru poskytnutých informací nebo uzavřených dohod.

  4.8. Úvěrovaný klient bere na vědomí, že je Poskytovatel úvěru oprávněn na základě AML oprávněn získat a zpracovávat kopie identifikačních dokladů, k čemuž dává Úvěrovaný klient též svůj výslovný souhlas.

  4.9. Úvěrovaný klient bere na vědomí, že na základě ZoSÚ může Poskytovatel úvěrů nahlížet do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta, pokud je to nezbytné pro posouzení jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr.

  4.10. Úvěrovaný klient souhlasí, že za účelem ochrany svých majetkových práv a v souladu se ZoSÚ může Poskytovatel úvěru využívat a zpracovávat informace z dostupných dlužnických registrů, mimo jiné, nikoliv však výlučně, z registrů (i) SOLUS; (ii) CNCB; (iii) CBCB (iv) BRKI; (v) NRKI, (vi) CERD a (vii) EUCB. Dlužnické registry jsou využitelné i pro ochranu práv třetích osob i samotného Klienta při ověřování jeho platební historie dalšími subjekty. Souhlas se uděluje na dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu.

  4.11. Poskytovatel úvěru údaje předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

  4.12. Za příjemce jsou považováni i zpracovatelé údajů.

  4.13. Způsob zpracování údajů je automatizovaný a manuální.

  4.14. Není-li u konkrétního účelu uvedeno jinak, je zpracování údajů dobrovolné a souhlas Úvěrovaného klienta se zpracováním Údajů dle tohoto článku je udělen na dobu určitou, která končí uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Úvěrovaným klientem a Poskytovatelem úvěru na základě těchto Obchodních podmínek a/nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru.

  4.15. Úvěrovaný klient má možnost jednotlivé souhlasy odvolat; bere přitom na vědomí, že takové odvolání může mít za následek odstoupení Poskytovatele úvěru od Smlouvy o úvěru.

  4.16. Úvěrovaný klient prohlašuje, že byl v souladu s § 11 ZoOOÚ řádně informován o podmínkách zpracovávání údajů a bere na vědomí zejména poučení o:
     (i) Právu na informace od Poskytovatele úvěru o tom, jak a k jakým účelům jsou jeho osobní údaje zpracovávány (může být zpoplatněno do výše nákladů na poskytnutí informace); Poskytovatel úvěru je povinen Úvěrovanému klientovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Úvěrovaného klienta;

     (ii) tom, že pokud dojde ze strany Poskytovatele úvěru k porušení povinností uložených ZoOOÚ má právo při splnění zákonných podmínek žádat Poskytovatele úvěru, (a) aby se zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;

     (iii) o právu obrátit se s podnětem / stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


5. DORUČOVÁNÍ
  5.1. Není-li ve Smlouvě o úvěru dohodnuto jinak, doručuje se korespondence primárně prostřednictvím Uživatelského účtu, osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na Adresu Klienta nebo adresu sídla Věřitele nebo elektronicky na Adresu elektronické pošty Klienta a Věřitele.

  5.2. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

  5.3. V případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu je zpráva doručena zpřístupněním této zprávy Klientovi v Uživatelském účtu. Klient bere na vědomí, že by měl provádět pravidelnou kontrolu svého Uživatelského účtu v období, kdy má s Věřitelem uzavřenou Smlouvu o úvěru.

  5.4. V případě doručování osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva doručena okamžikem doručení adresátovi.

  5.5. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) zákona o spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Úvěrovanému klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv ze Smlouvy o úvěru a z těchto Obchodních podmínek.

  5.6. Strany dále prohlašují, že za písemné právní jednání považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem, jeho obsah je zachycen a je určena osoba, která právní jednání učinila.


6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  6.1. Úvěrovaný klient se může kdykoliv obrátit na Poskytovatele úvěrů se stížností či reklamací. Poskytovatel úvěru takové podání posoudí podle obsahu a vyřídí ho v souladu s reklamačním řádem dostupným na Portálu.

  6.2. Právní vztahy vzniklé z těchto Obchodních podmínek se řídí právem České republiky. V případě vzniklých sporů se strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení, bude spor řešen věcně příslušným českým soudem.

  6.3. Vylučuje se uzavření Smlouvy o úvěru v důsledku přijetí nabídky jedné strany druhou stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.

  6.4. Úvěrovaný klient souhlasí s tím, že Poskytovatel úvěrů je oprávněn postoupit své pohledávky za Úvěrovaným kliente na třetí osobu, a to již před jejich splatností.

  6.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy o úvěru neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Obchodních podmínek a Smlouvy o úvěru platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

  6.6. Strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvou o úvěru.

  6.7. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů poskytnutých v souvislosti se smluvními vztahy vzniklými na základě těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy o úvěru. Úvěrovaný klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání Smlouvy o úvěru nebo při čerpání úvěru, může dopustit trestného činu podvodu.

  6.8. Poskytovatel úvěru informuje Úvěrovaného klienta prostřednictvím Portálu a kontaktní e-mailové adresy o jakékoliv zamýšlené změně těchto Obchodních podmínek minimálně třicet (30) dnů předem. Nevyjádří-li se Úvěrovaný klient k nové verzi Obchodních podmínek nejpozději do data jeho předpokládané účinnosti, projevuje tím konkludentně svoji vůli být novými Obchodními podmínkami vázán. Nesouhlasí-li Úvěrovaný klient s novým zněním Obchodních podmínek, je oprávněn ukončit Smlouvu o úvěru a smluvní vztah založený těmito Obchodními podmínkami, a to na základě doručení písemného nesouhlasu v jednoměsíční (1) výpovědní době, která počíná běžet od doručení takového nesouhlasu Poskytovateli úvěrů.

  6.9. Úvěrovaný klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami těchto Obchodních podmínek, měl dostatek času k jejich prostudování a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Úvěrovaný klient nežádá další vysvětlení od Poskytovatele úvěrů. Úvěrovaný klient prohlašuje, že je svéprávnou osobou starší 18 let, která je občanem České republiky, má místo trvalého pobytu v České republice.

TRVALE PŘÍSTUPNÉ INFORMACE O POSKYTOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

1. Kontaktní údaje o poskytovatele
Jsme JD Money s.r.o., společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 64414, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle: +420 605 484 888 nebo prostřednictvím e-mailu info@jedoumoney.cz.
2. Oprávnění k činnosti
Spotřebitelské úvěry Vám poskytujeme na základě živnostenského oprávnění. Jeho rozsah si můžete ověřit v obchodním rejstříku na www.justice.cz nebo v živnostenském rejstříku na wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.
3. Vyřizování stížností a reklamací:
Pokud se Vám na našich službách nebo činnostech nebude něco líbit, máte možnost podat reklamaci nebo stížnost. My jsme povinni se jí zabývat a vyřídit ji v souladu s reklamačním řádem, který je pro Vás dostupný v záložce [Důležité Dokumenty] -> [Pravidla pro vyřizování reklamací] na našich webových stránkách
4. Řešení spotřebitelských sporů:
Případné spory s námi jste oprávnění řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra a jeho kanceláře. Kancelář najdete na Praze 1 na adrese Legerova 69, 110 00, www.finarbitr.cz/cs/kontakt/kontakt.html, tel. + 420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz.
5. Orgán dohledu:
Naši činnost dohlíží Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz/, tel: +420 296 366 360.
6. Informace o procesu poskytování spotřebitelských úvěrů
Nabízíme Vám spotřebitelské úvěry splatné ve splátkách, a to až do celkové výše 20.000,- Kč. O spotřebitelský úvěr můžete požádat prostřednictvím našich stránek nebo přímo v sídle naší společnosti. Předtím, než Vám úvěr poskytneme, jsme povinni posoudit Vaši úvěruschopnost, a to též na základě informací o Vašich příjmech a výdajích. V případě potřeby jsme povinni též nahlédnout do registrů, ve kterých je evidována Vaše platební morálka a další údaje o Vašich půjčkách. Pokud Vám půjčíme, tak Vám peníze pošleme bezhotovostně na Váš účet nebo poskytneme hotovostně v sídle naší společnosti.

Podrobnější informace o procesu poskytování úvěrů naleznete v záložce [Jak získat půjčku].

Přehled o tom, jaké podklady, informace a další skutečnosti po Vás budeme žádat v souvislosti s posouzením Vaší úvěruschopnosti naleznete v záložce [Často kladené dotazy] -> [Co potřebuji pro získání půjčky].
7. Poskytování rady
Radu ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru neposkytujeme. Velmi rádi Vám však poradíme, pokud budete mít jakýkoliv problém s našimi procesy nebo pokud Vám na našich službách bude něco nejasného. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle: +420 +420 605 484 888 nebo prostřednictvím e-mailu info@jedoumoney.cz.
8. Účel poskytovaných spotřebitelských úvěrů
Spotřebitelské úvěry Vám poskytujeme jako neúčelové, tj. peníze získané z našeho úvěru můžete použít na cokoliv.
9. Zajištění
Spotřebitelské úvěry Vám poskytujeme buď jako nezajištěné, tj. nevyžadujeme po Vás žádné ručení, zástavy, ani jiné formy zajištění nebo jako zajištěné, kdy s Vámi uzavíráme smlouvu o zajišťovacím převodu práva k movité věci nebo movitým věcem.
10. Příklady doby trvání spotřebitelských úvěrů
Rádi Vám poskytneme splátkový úvěr s trváním 26 týdnů nebo 13 čtrnáctidenních cyklů
11. Zápůjční úroková sazba
Naše spotřebitelské úvěry jsou nabízeny za pevnou roční zápůjční sazbu, jejíž výše je uvedena v předsmluvních informacích a smlouvě o spotřebitelském úvěru. Žádné další poplatky a náklady po Vás nepožadujeme.
12. Reprezentativní příklady spotřebitelských úvěrů
Typ úvěru: se zajištěním
Výše spotřebitelského úvěru: 10.000,- Kč.
Doba trvání spotřebitelského úvěru: 26 týdnů.
Pevná zápůjční úroková sazba: 91.2 %.
Jiné náklady na poskytnutí spotřebitelského úvěru: 0 %.
Výše každé splátky, kterou nám zaplatíte: 560,- Kč, přičemž platíte 26 splátek.
Celková částka, kterou nám zaplatíte: 14.560,- Kč.
Výše RPSN: 367.5 %

nebo

Typ úvěru: bez zajištění
Výše spotřebitelského úvěru: 10.000,- Kč.
Doba trvání spotřebitelského úvěru: 26 týdnů.
Pevná zápůjční úroková sazba: 125 %.
Jiné náklady na poskytnutí spotřebitelského úvěru: 0 %.
Výše každé splátky, kterou nám zaplatíte: 1.250,- Kč, přičemž platíte 13 splátek.
Celková částka, kterou nám zaplatíte: 16.250,- Kč.
Výše RPSN: 605.3 %
13. Možnosti splácení spotřebitelského úvěru
Nabízíme Vám spotřebitelské úvěry splatné ve splátkách, a to až do celkové výše 20.000,-. Spotřebitelské úvěry splatné ve splátkách se standardně splácí prostřednictvím 13 nebo 26 pravidelných splátek s pevnou výší.
14. Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
Námi poskytnutý spotřebitelský úvěr máte možnost kdykoliv v průběhu jeho trvání zčásti nebo zcela splatit. Pokud tak učiníte, máte právo na poměrně snížení nákladů na úvěr a my nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které nám s předčasným splacením vznikly.
15. Důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru
Pokud nám z jakéhokoliv důvodu nezaplatíte řádně a včas, tak jsme oprávněni po Vás požadovat účelně vynaložené náklady na vymáhání Vašeho dluhu a dále Vám hrozí smluvní pokuta a úrok z prodlení v zákonné výši.

V případě, že Vás dluh bude vymáhán externě, soudně či exekutorem, tak se Vaše náklady mohou ještě dále navýšit např. o soudní poplatek, přísudek, odměnu exekutora apod.

V případě Vašeho prodlení Vás současně budeme muset nahlásit do příslušných registrů evidujících Vaše dluhy a způsob jejich plnění

Smlouva o úvěru č. [    .......    ]


Tuto smlouvu, na jejímž základě Vám poskytujeme spotřebitelský úvěr podle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v patném znění a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve platném znění, uzavíráme mezi:

námi jakožto poskytovatelem spotřebitelského úvěru:

JD Money s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno, IČO: 29191629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 64414. Webová stránka: www.jedoumoney.cz. Kontaktní e-mail: info@jedoumoney.cz. Kontaktní telefon: 605 484 888. Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 244484769/0300.

a

Vámi jakožto úvěrovaným klientem:

[    .......    ] [    .......    ], RČ: [    .......    ], trvalý pobyt [    .......    ]
Kontaktní e-mail: [    .......    ], Kontaktní telefon: [    .......    ], Bankovní spojení: [    .......    ]

1.     ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy o úvěru Vám v souvislosti s Vaší žádostí poskytujeme formou úvěru peněžní prostředky ve výši a za podmínek stanovených níže (Úvěr). Vy se nám zavazujete Úvěr řádně a včas splatit a zaplatit veškeré úroky.

1.2. Základní podmínky Úvěru
a) Celková výše (jistina) Úvěru v Kč [    .......    ]
b) Celkový úrok, který za Úvěr zaplatíte v Kč [    .......    ]
c) Celková částka, kterou zaplatíte v Kč [    .......    ]
d) Zápůjční roční úroková sazba v % [    .......    ]

2.     ÚVĚR

2.1. Výše a druh Úvěru
Poskytujeme Vám Úvěr ve výši [    .......    ] Kč (slovy: [    .......    ] korun českých). Tento úvěr je zajištěný, neúčelový, splátkový (tj. splácený v pravidelných splátkách), spotřebitelský a s jednorázovým čerpáním.

2.2. Podmínky čerpání úvěru
Peněžní prostředky Vám poskytneme hotovostně v našem sídle nebo bezhotovostním převodem na Váš bankovní účet, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, od uzavření této smlouvy. Poskytnutím peněžních prostředků bezhotovostně se rozumí připsání peněžních prostředků z našeho bankovního účtu na Váš bankovní účet.

2.3. Doba trvání a splatnosti úvěru
Dohodli jsme se na následujících podmínkách splácení Úvěru a placení úroků z této smlouvy:
a) Doba splatnosti Úvěru je 182 dnů.
b) Jistinu Úvěru nám budete splácet pravidelnými splátkami každý týden, a to formou bezhotovostních splátek na náš bankovní účet nebo hotovostně na adrese našeho sídla podle splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí této smlouvy.
c) Výše pravidelné splátky je [    .......    ] Kč.
d) První splátku zaplatíte dne [    .......    ]
e) Poslední splátku zaplatíte dne [    .......    ] (Konečná splatnost).
f) Úroky z Úvěru platíte společně s pravidelnými splátkami jistiny Úvěru.
g) Celková částka, kterou za Úvěr zaplatíte, činí [    .......    ] Kč.

Zaplacením splátky se rozumí připsání peněžních prostředků z Vašeho bankovního účtu na náš bankovní účet nebo předání splátky v hotovosti v našem sídle. Zaplacením všech splátek řádně a včas bude Váš dluh z Úvěru plně splacený. Pokud den splatnosti připadne na den pracovního klidu (sobota, neděle nebo státem uznaný svátek), tak se den splatnosti posunuje na nejbližší předcházející pracovní den. Obdržíme-li od Vás peněžní prostředky bez stanovení účelu, na který mají být použity nebo budete-li v prodlení, tak tyto peněžní prostředky použijeme v následujícím pořadí na úhradu: i) smluvní pokuty; ii) úroků z prodlení; iii) nákladů vymáhání; a iv) zaplacení řádné splátky.

Splátkový kalendář:
Splátky zasílejte na náš účet:
Váš variabilní symbol:
Splátka číslo: Datum splatnosti Výše splátky Zbývá zaplatit
1   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
2   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
3   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
4   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
5   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
6   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
7   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
8   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
9   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
10   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
11   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
12   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
13   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
14   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
15   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
16   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
17   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
18   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
19   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
20   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
21   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
22   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
23   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
24   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
25   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
26   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  

2.4. Předčasné splacení úvěru
Úvěr můžete kdykoli po dobu jeho trvání zcela nebo zčásti předčasně splatit, přičemž je třeba, abyste nás o této skutečnosti informoval předem telefonicky nebo e-mailem a uvedl výši předčasné splátky a datum, ke kterému hodláte Úvěr nebo jeho část předčasně splatit. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku, kterou byste platil v případě, pokud by k předčasnému splacení úvěru nedošlo.

Pro případ předčasného splacení úvěru jsme se dohodli, že:
a) Máme právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Úvěru.
b) Výše těchto nákladů nepřesáhne 0,5% z předčasně splacené části celkové výše úvěru v případě, že doba mezi předčasným splacením a Konečnou splatností nepřesahuje jeden rok. Výše těchto nákladů současně nepřesáhne částku úroku, kterou byste zaplatil za dobu od předčasného splacení do Konečné splatnosti.

2.5. Zajištění
Současně s touto smlouvou jsme se dohodli, že uzavíráme smlouvu o zajišťovacím převodu práva k movité věci či věcem, a to k zajištění našich pohledávek za Vámi, jakožto naším úvěrovaným klientem, a to včetně příslušenství a případných našich budoucích pohledávek ze smluvní pokuty, úroků z prodlení nebo účelně vynaložených nákladů na vymáhání našich pohledávek.

3.     ÚROK Z ÚVĚRU A RPSN

3.1. Výše úroku
Dohodli jsme si pevnou roční (zápůjční) úrokovou sazbu ve výši 91,2 % s předpokladem úrokového období trvajícího 365 dní.

3.2. RPSN
Roční procentní sazba nákladů Úvěru činí [    .......    ] % a je založena na následujících předpokladech:
a) Úrok se hradí společně se splátkou jistiny Úvěru.
b) Splátky úvěru jsou hrazeny v pravidelném termínu, řádně a včas.
c) Úvěr byl načerpán jednorázově a v celém rozsahu.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může změnit.

4.     OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Tabulka umoření
Máte právo obdržet kdykoli bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření.

4.2. Odstoupení
Ve lhůtě 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne uzavření této smlouvy jste oprávněn od ní odstoupit bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud nám odstoupení odešlete v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy jste tedy povinen nás o svém odstoupení informovat dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem zaslaným na naši e-mailovou adresu. Pro řádné odstoupení musíte odstoupení od této smlouvy uvést své jméno a příjmení, své rodné číslo, číslo smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této smlouvy.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jste povinen nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu poskytnutého Úvěru a úrok ve výši, na kterou by nám vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě, že odstoupíte od této smlouvy, nemáme právo požadovat po Vás žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků, které jsme zaplatili úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

Současně se má za to, že budete-li v prodlení s více než dvěma splátkami, tak se jedná o porušení této smlouvy podstatným způsobem, v důsledku kterého jsme podle občanského zákoníku oprávněni odstoupit od této smlouvy.

4.3. Ukončení smlouvy
Tuto smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do dne Konečné splatnosti, ledaže uzavřeme písemný dodatek k této smlouvě, kterým se trvání této smlouvy prodlužuje, nebo uplatníte své právo na odstoupení podle předchozího článku, či do dne úplného předčasného splacení Úvěru.

4.4. Následky prodlení
Pokud nezaplatíte kterýkoli Váš dluh z této smlouvy řádně a včas, můžeme požadovat z nesplacených částek vedle řádného úroku sjednaného podle článku 3 této smlouvy rovněž úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, který ke dni uzavření této smlouvy odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 (osm) procentních bodů. Dále můžeme požadovat úhradu našich účelně vynaložených nákladů spojených s případným vymáháním úvěru. Úroky z prodlení jsou splatné denně. Veškeré částky uvedené v tomto odstavci budete platit způsobem sjednaným v této smlouvě pro splácení Vašich dluhů z této smlouvy. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno naše oprávnění požadovat po Vás rovněž smluvní pokutu.

4.5. Smluvní pokuta
Pokud neuhradíte kterýkoli svůj dluh z této smlouvy řádně a včas (k datu jeho splatnosti), jsme oprávněni Vám od takového data účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z Vašeho dluhu denně. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti Vaší nezaplacené dlužné platby.

4.6. Sesplatnění
V případě, že budete v prodlení s více než jednou splátkou, jsme oprávněni Vám úvěr za podmínek stanovených zákonem sesplatnit.

4.7. Řešení sporů
Dohodli jsme se, že:
a) Pro řešení sporů se uplatní český právní řád,
b) Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s nimi budeme řešit formou jednání, vedeném s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo pokud se jeden z nás rozhodne, že další takové řešení sporu již není účelné, bude spor rozhodován s konečnou platností příslušnými obecnými soudy České republiky.
Současně jste oprávněn požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1).

4.8. Příslušný orgán dohledu
Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním našich povinností je Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a po udělení oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.


5.     ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1. Účinnost smlouvy
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

5.2. Stejnopisy
Tuto smlouvu uzavíráme v takovém počtu stejnopisů, aby každý z nás obdržel alespoň 1 vyhotovení.

5.3. Změny smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit jen na základě naší společné dohody v podobě písemného dodatku.

5.4. Postoupení pohledávky
Naše pohledávky a práva vůči Vám z našeho úvěrového vztahu nebo celou tuto smlouvu můžeme kdykoli postoupit nebo převést na kteroukoli třetí osobu nebo je zastavit i bez Vašeho souhlasu.

5.5. Závěrečné prohlášení
Potvrzujeme, že rozumíme právům a povinnostem obsaženým v této smlouvě, že s nimi souhlasíme a zavazujeme se dodržovat své povinnosti. Současně potvrzujete, že Vám byly poskytnuty veškeré informace vyžadované právními předpisy, zejména předsmluvní informace vztahující se k Úvěru a jejich řádné vysvětlení, bylo-li požadováno.
V [    .......    ] dne [    .......    ] V [    .......    ] dne [    .......    ]
............................................................... ...............................................................
JD Money s. r. o. Klient

Smlouva o zajišťovacím převodu práva č. [    .......    ]


JD Money s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno, IČO: 29191629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 64414

(Nabyvatel)

a

Úvěrovaný klient

[    .......    ] [    .......    ], RČ: [    .......    ], trvalý pobyt [    .......    ]

(Převodce)


1.     ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy o zajišťovacím převodu práva dočasně převádí Převodce na Nabyvatele své vlastnické právo k:
[    .......    ] [    .......    ] (Věc), a to za účelem zajištění pohledávky Nabyvatele za Převodcem ze smlouvy o spotřebitelském úvěru č. [    .......    ] ve výši [    .......    ] Kč a jejich příslušenství. Nabyvatel takto převáděné právo od Převodce přijímá.

Tento zajišťovací převod práva zajišťuje i budoucí podmíněnou pohledávku Nabyvatele za Převodcem odpovídající sjednané smluvní pokutě, sjednaným úrokům z prodlení a nákladům na vymáhání pohledávky.

1.2. Prohlášení Převodce
Převodce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci podle čl. 1.1 této smlouvy a že Věc není zatížena jakýmikoliv právy třetích osob, a že na Věci neváznou jakékoli dluhy, věcná práva ani jiné závazky, přičemž si je vědom právních následků, které z jeho nepravdivého prohlášení mohou vzniknout.

1.3. Užívání Věci
Nabyvatel ponechává Věc Převodci do splatnosti jistiny a úroku ze smlouvy o spotřebitelském úvěru k bezplatnému užívání s tím, že Převodce je povinen při užívání Věci postupovat takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu částečnému nebo úplnému znehodnocení, poškození či zničení.

Převodce se dále zavazuje:
a) na vlastní náklady pojistit Věc minimálně na dobu trvání zajišťovacího převodu práva před běžným ohrožením a proti tomu, co Nabyvatel považuje za nutné k ochraně zajištění;
b) sdělit pojišťovacímu ústavu, že Věc je ve vlastnictví Nabyvatele a že veškerá práva a plnění vyplývající z pojistné smlouvy náleží Nabyvateli a že ke zrušení pojistné smlouvy je Převodce oprávněn pouze se souhlasem Nabyvatele;
c) na vlastní náklady zajistit běžné opravy a servis Věci;
d) označit Věc takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že Věc je ve vlastnictví Nabyvatele, a udržovat takovéto označení po celou dobu trvání této smlouvy;
e) umožnit Nabyvateli kdykoli přístup k Věci za účelem ověření, zda nedošlo k jejich poškození;
f) v případě, že dojde k poškození nebo znehodnocení Věci, doplnit sjednané zajištění dle požadavku Nabyvatele;
g) umožnit Nabyvateli uspokojit se z prodeje Věci v případě, že pohledávky Nabyvatele nebudou řádně a včas uspokojeny, zejména mu Věc kdykoliv vydat.

Nabyvatel se zavazuje nakládat s Věcí pouze v rozsahu svého dispozičního práva.

Pokud by z právního předpisu, soudního či jiného rozhodnutí, anebo z jakékoliv jiné skutečnosti vznikla v souvislosti s převodem vlastnického práva dle této smlouvy jakákoliv povinnost zaplatit jakoukoliv částku ve prospěch třetí osoby, zavazuje se Převodce shora uvedenou povinnost splnit. Pokud by Převodce shora uvedenou povinnost nesplnil a místo něj by byl nucen splnit tuto povinnost Nabyvatel, zavazuje se Převodce Nabyvateli zaplatit veškeré částky, které byly ze strany Nabyvatele takto uhrazeny, včetně případných dalších výloh, příslušenství a eventuálních nákladů vzniklých Nabyvateli.

Smlouva se uzavírá s rozvazovací podmínkou, tzn. pokud pohledávky Nabyvatele uvedené v čl. 1.1 této smlouvy budou řádně a včas splněny, přechází dnem jejich úplného splnění vlastnické právo k Věci automaticky zpět na Převodce.


2.     VÝKON ZAJIŠTĚNÍ

2.1. Prodej věci
Převodce bere na vědomí, že pokud nebudou pohledávky Nabyvatele za Převodcem uvedené v čl. 1.1. této smlouvy včetně příslušenství řádně a včas uspokojeny, je Nabyvatel oprávněn prodat Věc ve veřejné dražbě nebo přímým prodejem za maximálně možnou dosažitelnou cenu v době prodeje a uspokojit se z výtěžku prodeje včetně nákladů s tímto prodejem spojených.

Kupní cena dosažená prodejem Věci bude Nabyvatelem zúčtována se závazky Převodce-dlužníka vůči Nabyvateli-věřiteli, a to bezodkladně po úhradě kupní ceny z prodeje Věci ve prospěch Nabyvatele-věřitele.

Nabyvatel se zavazuje, že na uvažovaný prodej Věci Převodce včas upozorní a poskytne mu lhůtu ne kratší 14 dnů k uhrazení zajišťovaných pohledávek. Nabyvatel se zavazuje, že výtěžek z prodeje Věcí převyšující zajištěné pohledávky vydá po odečtení účelně vynaložených nákladů neprodleně Převodci.


3.     SMLUVNÍ POKUTA

3.1. Odpovědnost
Nabyvatel v případě uspokojení z výtěžku prodeje Věci a dalších opatření učiněných na základě této smlouvy nenese odpovědnost za případnou újmu, která může Převodci uplatněním zajištění vzniknout.

3.2. Smluvní pokuta
Za každý jednotlivý případ nesplnění jakéhokoliv ze závazků Převodce uvedených v článku 1.3. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč.

Převodce se zavazuje smluvní pokutu Nabyvateli zaplatit do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy Nabyvatele k úhradě smluvní pokuty Převodci. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Nabyvatele na náhradu škody v plné výši, Nabyvatel má právo na náhradu škody i nad rámec smluvní pokuty


4.     OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Účinnost smlouvy
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

4.2 Stejnopisy
Tuto smlouvu uzavíráme v takovém počtu stejnopisů, aby každý z nás obdržel alespoň 1 vyhotovení.

4.3. Změny smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit jen na základě naší společné dohody v podobě písemného dodatku.

4.4. Závěrečné prohlášení
Potvrzujeme, že rozumíme právům a povinnostem obsaženým v této smlouvě, že s nimi souhlasíme a zavazujeme se dodržovat své povinnosti.

V [    .......    ] dne [    .......    ]

 

 
.................................................. ..................................................
JD Money s. r. o. Klient

Smlouva o úvěru č. [    .......    ]


Tuto smlouvu, na jejímž základě Vám poskytujeme spotřebitelský úvěr podle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v patném znění a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve platném znění, uzavíráme mezi:

námi jakožto poskytovatelem spotřebitelského úvěru:

JD Money s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno, IČO: 29191629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 64414. Webová stránka: www.jedoumoney.cz. Kontaktní e-mail: info@jedoumoney.cz. Kontaktní telefon: 605 484 888. Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 244484769/0300.

a

Vámi jakožto úvěrovaným klientem:

[    .......    ] [    .......    ], RČ: [    .......    ], trvalý pobyt [    .......    ]
Kontaktní e-mail: [    .......    ], Kontaktní telefon: [    .......    ], Bankovní spojení: [    .......    ]

1.     ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy o úvěru Vám v souvislosti s Vaší žádostí poskytujeme formou úvěru peněžní prostředky ve výši a za podmínek stanovených níže (Úvěr). Vy se nám zavazujete Úvěr řádně a včas splatit a zaplatit veškeré úroky.

1.2. Základní podmínky Úvěru
a) Celková výše (jistina) Úvěru v Kč [    .......    ]
b) Celkový úrok, který za Úvěr zaplatíte v Kč [    .......    ]
c) Celková částka, kterou zaplatíte v Kč [    .......    ]
d) Zápůjční roční úroková sazba v % [    .......    ]

2.     ÚVĚR

2.1. Výše a druh Úvěru
Poskytujeme Vám Úvěr ve výši [    .......    ] Kč (slovy: [    .......    ] korun českých). Tento úvěr je nezajištěný, neúčelový, splátkový (tj. splácený v pravidelných splátkách), spotřebitelský a s jednorázovým čerpáním.

2.2. Podmínky čerpání úvěru
Peněžní prostředky Vám poskytneme hotovostně v našem sídle nebo bezhotovostním převodem na Váš bankovní účet, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, od uzavření této smlouvy. Poskytnutím peněžních prostředků se rozumí připsání peněžních prostředků z našeho bankovního účtu na Váš bankovní účet.

2.3. Doba trvání a splatnosti úvěru
Dohodli jsme se na následujících podmínkách splácení Úvěru a placení úroků z této smlouvy:
a) Doba splatnosti Úvěru je 182 dnů.
b) b) Jistinu Úvěru nám budete splácet pravidelnými splátkami každých čtrnáct dnů, a to formou bezhotovostních splátek na náš bankovní účet nebo hotovostně na adrese našeho sídla podle splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí této smlouvy.
c) Výše pravidelné splátky je [    .......    ] Kč.
d) První splátku zaplatíte dne [    .......    ]
e) Poslední splátku zaplatíte dne [    .......    ] (Konečná splatnost).
f) Úroky z Úvěru platíte společně s pravidelnými splátkami jistiny Úvěru.
g) Celková částka, kterou za Úvěr zaplatíte, činí [    .......    ] Kč.

Zaplacením splátky se rozumí připsání peněžních prostředků z Vašeho bankovního účtu na náš bankovní účet. Zaplacením všech splátek řádně a včas bude Váš dluh z Úvěru plně splacený. Pokud den splatnosti připadne na den pracovního klidu (sobota, neděle nebo státem uznaný svátek), tak se den splatnosti posunuje na nejbližší předcházející pracovní den. Obdržíme-li od Vás peněžní prostředky bez stanovení účelu, na který mají být použity nebo budete-li v prodlení, tak tyto peněžní prostředky použijeme v následujícím pořadí na úhradu: i) smluvní pokuty; ii) úroků z prodlení; iii) nákladů vymáhání; a iv) zaplacení řádné splátky.

Splátkový kalendář:
Splátky zasílejte na náš účet:
Váš variabilní symbol:
Splátka číslo: Datum splatnosti Výše splátky Zbývá zaplatit
1   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
2   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
3   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
4   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
5   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
6   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
7   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
8   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
9   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
10   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
11   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
12   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  
13   [    .......    ] [    .......    ]   [    .......    ]  

2.4. Předčasné splacení úvěru
Úvěr můžete kdykoli po dobu jeho trvání zcela nebo zčásti předčasně splatit, přičemž je třeba, abyste nás o této skutečnosti informoval předem telefonicky nebo e-mailem a uvedl výši předčasné splátky a datum, ke kterému hodláte Úvěr nebo jeho část předčasně splatit. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku, kterou byste platil v případě, pokud by k předčasnému splacení úvěru nedošlo.

Pro případ předčasného splacení úvěru jsme se dohodli, že:
a) Máme právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Úvěru.
b) Výše těchto nákladů nepřesáhne 0,5% z předčasně splacené části celkové výše úvěru v případě, že doba mezi předčasným splacením a Konečnou splatností nepřesahuje jeden rok. Výše těchto nákladů současně nepřesáhne částku úroku, kterou byste zaplatil za dobu od předčasného splacení do Konečné splatnosti.

3.     ÚROK Z ÚVĚRU A RPSN

3.1. Výše úroku
Dohodli jsme si pevnou roční (zápůjční) úrokovou sazbu ve výši 125 % s předpokladem úrokového období trvajícího 365 dní.

3.2. RPSN
Roční procentní sazba nákladů Úvěru činí [    .......    ] % a je založena na následujících předpokladech:
a) Úrok se hradí společně se splátkou jistiny Úvěru.
b) Splátky úvěru jsou hrazeny v pravidelném termínu, řádně a včas.
c) Úvěr byl načerpán jednorázově a v celém rozsahu.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může změnit.

4.     OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Tabulka umoření
Máte právo obdržet kdykoli bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření.

4.2. Odstoupení
Ve lhůtě 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne uzavření této smlouvy jste oprávněn od ní odstoupit bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud nám odstoupení odešlete v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy jste tedy povinen nás o svém odstoupení informovat dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem zaslaným na naši e-mailovou adresu. Pro řádné odstoupení musíte odstoupení od této smlouvy uvést své jméno a příjmení, své rodné číslo, číslo smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od této smlouvy.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jste povinen nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu poskytnutého Úvěru a úrok ve výši, na kterou by nám vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě, že odstoupíte od této smlouvy, nemáme právo požadovat po Vás žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků, které jsme zaplatili úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

Současně se má za to, že budete-li v prodlení s více než dvěma splátkami, tak se jedná o porušení této smlouvy podstatným způsobem, v důsledku kterého jsme podle občanského zákoníku oprávněni odstoupit od této smlouvy.

4.3. Ukončení smlouvy
Tuto smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do dne Konečné splatnosti, ledaže uzavřeme písemný dodatek k této smlouvě, kterým se trvání této smlouvy prodlužuje, nebo uplatníte své právo na odstoupení podle předchozího článku, či do dne úplného předčasného splacení Úvěru.

4.4. Následky prodlení
Pokud nezaplatíte kterýkoli Váš dluh z této smlouvy řádně a včas, můžeme požadovat z nesplacených částek vedle řádného úroku sjednaného podle článku 3 této smlouvy rovněž úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, který ke dni uzavření této smlouvy odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 (osm) procentních bodů. Dále můžeme požadovat úhradu našich účelně vynaložených nákladů spojených s případným vymáháním úvěru. Úroky z prodlení jsou splatné denně. Veškeré částky uvedené v tomto odstavci budete platit způsobem sjednaným v této smlouvě pro splácení Vašich dluhů z této smlouvy. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno naše oprávnění požadovat po Vás rovněž smluvní pokutu.

4.5. Smluvní pokuta
Pokud neuhradíte kterýkoli svůj dluh z této smlouvy řádně a včas (k datu jeho splatnosti), jsme oprávněni Vám od takového data účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z Vašeho dluhu denně. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti Vaší nezaplacené dlužné platby.

4.6. Sesplatnění
V případě, že budete v prodlení s více než jednou splátkou, jsme oprávněni Vám úvěr za podmínek stanovených zákonem sesplatnit.

4.7. Řešení sporů
Dohodli jsme se, že:
a) Pro řešení sporů se uplatní český právní řád,
b) Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s nimi budeme řešit formou jednání, vedeném s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo pokud se jeden z nás rozhodne, že další takové řešení sporu již není účelné, bude spor rozhodován s konečnou platností příslušnými obecnými soudy České republiky.
Současně jste oprávněn požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1).

4.8. Příslušný orgán dohledu
Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním našich povinností je Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a po udělení oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.


5.     ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1. Účinnost smlouvy
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

5.2. Stejnopisy
Tuto smlouvu uzavíráme v takovém počtu stejnopisů, aby každý z nás obdržel alespoň 1 vyhotovení.

5.3. Změny smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit jen na základě naší společné dohody v podobě písemného dodatku.

5.4. Postoupení pohledávky
Naše pohledávky a práva vůči Vám z našeho úvěrového vztahu nebo celou tuto smlouvu můžeme kdykoli postoupit nebo převést na kteroukoli třetí osobu nebo je zastavit i bez Vašeho souhlasu.

5.5. Závěrečné prohlášení
Potvrzujeme, že rozumíme právům a povinnostem obsaženým v této smlouvě, že s nimi souhlasíme a zavazujeme se dodržovat své povinnosti. Současně potvrzujete, že Vám byly poskytnuty veškeré informace vyžadované právními předpisy, zejména předsmluvní informace vztahující se k Úvěru a jejich řádné vysvětlení, bylo-li požadováno.
V [    .......    ] dne [    .......    ] V [    .......    ] dne [    .......    ]
............................................................... ...............................................................
JD Money s. r. o. Klient

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů

ve znění účinném od 01.06.2017

JD Money s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno IČO: 291 91 629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 64414 (“Společnost”)


1. Účel
Tento Vnitřní předpis upravuje vnitřně závazné postupy k zabezpečení výkonu Činností Společnosti, zejména pravidla a postupy pro vyřizování stížností a reklamací Spotřebitelů, a to ve smyslu příslušných ustanovení ZoSÚ.

Všichni Pracovníci jsou povinni se prokazatelně seznámit s tímto Vnitřním předpisem, dbát na jeho dodržování a při výkonu Činnosti se řídit všemi vnitřními předpisy Společnosti a dodržovat povinnosti stanovené jim právními předpisy České republiky.

Tento Vnitřní předpis byl připraven a zaveden v souladu s požadavky ZoSÚ.

Kdykoli Pracovník zjistí porušení tohoto Vnitřního předpisu, je povinen oznámit tuto skutečnost Oddělení kontroly, které situaci vyhodnotí a přijme vhodná opatření k nápravě.


2. Pojmy a zkratky
POJEM VYSVĚTLENÍ
  Činnost

  Nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr vlastním jménem a na vlastní účet Společnosti.

  Předkládání návrhů na sjednání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet Společnosti.

  Provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet Společnosti, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru,

  Sjednávání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet Společnosti.

  Výkon práv a plnění povinností ze Smlouvy.

  ČNB

  Česká národní banka

  Oddělení kontroly

  Oddělení Společnosti pověřené výkonem kontroly nad činností Společnosti a jejích Pracovníků.

  Pracovník

  Zaměstnanec Společnosti v pracovním poměru.

  Zaměstnanec vykonávající pro Společnost práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  Fyzická osoba v jiném smluvním vztahu se Společností poskytující nebo podílející se na poskytování služeb Společnosti v souladu se ZoSÚ.

  Osoby, které se přímo nepodílejí na poskytování spotřebitelského úvěru, ani nejsou za jeho poskytování zodpovědné (osoby vykonávající administrativní činnosti a jiné práce).

  Reklamující

  Spotřebitel, který reklamoval poskytnutou službu ve smyslu čl. 3.2 Vnitřního předpisu.

  Smlouva

  Smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem a Společností o poskytnutí spotřebitelského úvěru.

  Spotřebitel

  Zájemce o uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo osoba, která již tuto smlouvu se Společností uzavřela.

  Vnitřní předpis

  Tato pravidla pro vyřizování stížností a reklamací Spotřebitelů.

  ZoSÚ

  Zákon č. 257/20116 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů3. Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací Spotřebitelů
3.1 Stížnost
Za stížnost se považuje takové sdělení, ve kterém Spotřebitel vyjadřuje nesouhlas se způsobem výkonu Činnosti, a které není reklamací dle čl. 3.2 tohoto Vnitřního předpisu.

Pokud Pracovník obdrží od Spotřebitele stížnost v souvislosti s Činností, je povinen tuto stížnost bezodkladně předat svému nadřízenému Pracovníkovi Oddělení kontroly, a zaznamenat stížnost v informačním systému, je-li využíván, nebo do jiné příslušné evidence v souladu s vnitřním předpisem Pravidla pro zpracování a evidenci informací.

Pracovník, který obdržel stížnost, je dále povinen poskytnout stěžovateli součinnost při vyšetření všech relevantních důkazů a informací týkajících se dané stížnosti a v reportování daných stížností ČNB či ve stanovených případech finančnímu arbitrovi nebo jinému správnímu úřadu.

Pracovník je v případě obdržení stížnosti povinen:

a) na požádání nebo v souvislosti přijetím stížnosti poskytovat Pracovníkům Oddělení kontroly potřebnou součinnost při vyřizování stížností;

b) zveřejňovat podrobnosti o postupu pro vyřizování stížností způsobem Spotřebitelům snadno přístupným;

c) poskytovat Spotřebitelům (po konzultaci s Pracovníkem Oddělení kontroly, je-li to potřeba) jasné, přesné a aktuální informace o postupu při podávání a vyřizování stížností zahrnující:

  (i) podrobné údaje o tom, jak podat stížnost (např. druh informací, které musí stěžovatel uvést, totožnost a kontaktní údaje oddělení Společnosti, kterému by daná stížnost měla být určena);

  (ii) postup, který bude při vyřizování stížností uplatňován (např. kdy bude stěžovatel vyrozuměn, orientační lhůty zpracování, dostupnost příslušného orgánu, veřejného ochránce práv nebo mechanismu alternativního řešení sporů atd.); a

Oddělení kontroly postupuje při vyřízení stížnosti postoupené mu Pracovníkem dle pravidel pro vyřízení Reklamace obdobně. Oddělení kontroly eviduje a archivuje všechny stížností v souladu s vnitřním předpisem Pravidla pro zpracování a evidenci informací a pro pořizování a uchovávání záznamů.

Stížnost musí Společnost vyřídit bezplatně, do 30 dnů od jejího obdržení. O jejím vyřízení musí Společnost informovat stěžovatele formou emailu. Pokud stížnost nemůže být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení, je příslušný Pracovník Oddělení kontroly o této skutečnosti povinen bez zbytečného odkladu informovat svého nadřízeného a všechny členy statutárního orgánu Společnosti, kteří společně navrhnou další postup a rozhodnou o informování Spotřebitele.


3.2 Reklamace (Reklamační řád)
Za reklamaci se považuje takové písemné sdělení, ve kterém Spotřebitel vyjadřuje nesouhlas se způsobem a výsledkem zajištění konkrétní služby objednané Spotřebitelem, způsobující vadu či jiný nedostatek služby. Reklamaci má právo podat každý Spotřebitel.

Reklamaci může Spotřebitel (i) zaslat e-mailem na adresu reklamace@jdmoney.cz nebo (ii) zaslat dopisem do sídla Společnosti - Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno; v případě (i) a (ii) by reklamace měla být zaslána vždy s výrazným označením „Reklamace“. Dále je může sdělit telefonicky na lince 605 484 888 nebo sdělit osobně Pracovníkovi. Reklamaci či stížnost, kterou Spotřebitel Společnosti sdělí telefonicky nebo osobně, je povinen Pracovník písemně zaznamenat a v souladu s tímto Vnitřním předpisem a předat k vyřízení Oddělení kontroly.

Reklamující je oprávněn provést reklamaci poskytnuté služby do 30 (třiceti) dnů od provedení konkrétní služby. Od Reklamujícího je vyžadována specifikace služby, kterou reklamuje, a předložení podkladů, kterými reklamaci zdůvodňuje. Reklamaci Oddělení kontroly vyřídí i v případě, že podklady budou jen částečné nebo dokonce žádné (např. došlo-li k jejich ztrátě). V takovém případě se považují za správné a úplné doklady archivované u Společnosti.

Oddělení kontroly po přijetí každé reklamace ověřuje podle zjištěných identifikačních údajů a předmětu reklamace, zda je Reklamující osobou oprávněnou reklamaci uplatnit. Nejsou-li údaje z písemného podání dostačující, vyzve Oddělení kontroly Reklamujícího k jejich doplnění, případně k osobnímu projednání.

Není-li prokázána oprávněnost Reklamujícího k jednání o reklamaci, Oddělení kontroly projednávání Reklamace odloží nebo odmítne.

Oddělení kontroly:
a) potvrdí Reklamujícímu doložitelným způsobem přijetí reklamace;
b) zkontroluje oprávněnost podání reklamace podle dokladů předložených Reklamujícím a vlastních dostupných informací;
c) informuje Reklamujícího o následném postupu vyřízení reklamace;
d) zpracovává a shromažďuje dokumentaci k reklamaci;
e) v případě, že k vyřešení reklamace bude zapotřebí součinnost Pracovníka, tak Oddělení kontroly požádá Pracovníka o spolupráci;
f) písemně informuje Spotřebitele o vyřízení reklamace, včetně odůvodnění (uznání a řešení reklamace nebo důvody jejího odmítnutí);
g) po vyřízení reklamace zajišťuje předání příslušné dokumentace; a
h) v případě nesouhlasu Reklamujícího s vyřízením reklamace informuje bez zbytečného odkladu statutární orgán Společnosti.

O oprávněnosti, příp. neoprávněnosti, a způsobu vyřízení reklamace rozhoduje po projednání s příslušným Pracovníkem Oddělení kontroly.

O způsobu vyřízení reklamace informuje Oddělení kontroly Pracovníka, který Reklamaci přijal.

Rozhodnutí o reklamaci je Reklamujícímu zasláno písemně. Reklamující je oprávněn požádat, aby bylo rozhodnutí zasláno jinou formou či na jinou doručovací adresu.

V případě, že Reklamující nesouhlasí se způsobem vyřízení reklamace, projedná záležitost Oddělení kontroly s kterýmkoliv členem statutárního orgánu do 7 dnů ode dne, kdy byl o nesouhlasu Reklamujícího informován.

Reklamaci musí Společnost vyřídit bezplatně, do 30 dnů od jejího uplatnění. Pokud reklamace nemůže být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů od jejího uplatnění, je příslušný Pracovník Oddělení kontroly o této skutečnosti povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny členy statutární orgán Společnosti, kteří společně navrhnou další postup a rozhodnou o informování Reklamujícího.

Dokumentace o vyřízených reklamacích je vedena příslušným oddělením v souladu s vnitřním předpisem Pravidla pro zpracování a evidenci informací. Oddělení kontroly eviduje a archivuje všechny údaje spojené s Reklamací (např. datum a čas přijetí, informování Spotřebitele a vyřízení) a způsob jejich vyřízení.